Sjer Jacobs
Beeldend kunstenaar
Galerie Sjer

Contact

Schoolstraat 2
5951 CJ Belfeld
tel: +31 77 373 78 79
sjer@sjerjacobs.com

Openingstijden

zaterdag 13.30 - 16.30 (zonder afspraak)
maandag t/m vrijdag op afspraak

Algemene voorwaarden

SJER JACOBS BEELDEND KUNSTENAAR BV

 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV en de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen.

1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van de hand.

 1. Kunstwerken

2.1 Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV garandeert bevoegd te zijn tot verkoop c.q. het in consignatie geven van de kunstwerken.

2.2 Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op de kunstwerken, ook na verkoop van de kunstwerken. Het is de wederpartij niet toegestaan wijziging in de kunstwerken van Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV aan te brengen.

2.3 Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV – voor commerciële doeleinden – gefotografeerd, dan wel gefilmd worden.

2.4 De kunstwerken blijven eigendom van Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV totdat de koopsom volledig aan Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV is betaald.

 1. Eigendomsovergang en risico

3.1 Behoudens het gestelde in na te melden leden van dit artikel zal de eigendom en risico van de kunstwerken op de wederpartij overgaan bij aflevering.

3.2 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor een zekerheid heeft gesteld, behoudt Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV de eigendom van de kunstwerken voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan alle verplichtingen jegens Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV heeft voldaan.

3.3 Indien er gereden twijfel bij Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV bevoegd de levering van de kunstwerken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV door de vertraagde aflevering te lijden schade.

 1. Doorverkoop

4.1 De koper is niet tot doorverkoop van de kunstwerken bevoegd ingeval niet volledige betaling heeft plaatsgevonden door de wederpartij met betrekking tot kunstwerken aan Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV.

 1. Schadevergoeding en controle bij doorverkoop bij niet volledige betaling van de koopsom door wederpartij

5.1 De wederpartij, die in strijd handelt met de verplichting tot volledige betaling van de koopsom op datum aflevering, verbeurt ten gunste van de Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV een schadevergoeding voor iedere transactie, die geschiedt in strijd met het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom aan Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op €. 10.000,00 per kunstwerk, onverminderd het recht van Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV volledige schadevergoeding te vorderen.

5.2 Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom.

 1. Prijs en betaling

6.1 De koopprijs betreft het kunstwerk. In de prijs zijn niet begrepen de kosten van de verpakking en de afleveringskosten.

6.2 De wederpartij is verplicht de koopprijs op de datum van aflevering volledig te voldoen. De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

6.3 Indien de wederpartij niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV geleden schade uit de kosten van de ingebrekestelling.

6.4 Indien Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €. 250,00.

 1. Werk op zicht

7.1 De wederpartij is gerechtigd voor zijn eigen rekening en op zijn eigen risico de kunstwerken te tonen bij potentiële kopers thuis. De wederpartij is tevens gerechtigd de kunstwerken voorafgaande aan de verkoop op zicht te geven aan potentiële kopers, teneinde potentiële kopers een beslissing te laten nemen of het kunstwerk bij hen past. De wederpartij is jegens Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV volledig aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het tonen, dan wel het op zicht geven van kunstwerken.

 1. Ontbinding

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

8.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 1. Toepasselijk recht

9.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 1. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

10.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van de Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV. Voor zover Sjer Jacobs Beeldend Kunstenaar BV in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Geschillen

11.1 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

11.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Roermond, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.